آسفالت خیابان فرعی مسجد سلطان العلماء

سيزدهم شهريورماه ٩٩ در ادامه پروژه آسفالتكاری معابر فيشور، خيابان فرعی مسجد سلطان العلماء به سمت شمال به متراژ ٤٢٠٠ متر مربع آسفالت گرديد.
به گزارش مدير اين پرژوه، زيرسازی و آسفالت اين خيابان با هزينه ای بالغ بر ٢٨٠ ميليون تومان كه توسط ساكنين اين خيابان تأمين شده آسفالت گرديده است.

 
عبدالجبار غفوری در ادامه افزود پيمانكار اين پروژه شركت فداغي با مديريت خرم بوده و عبدالكريم خلوتی نظارت اين پروژه را بر عهده داشته است.