آغاز بازنگری طرح هادی روستای فیشور

با توجه به لزوم بازنگری در طرح های هادی روستایی با افق ده ساله و به دنبال تحولات جمعیتی و تغییر شرایط مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی وکالبدی روستاها، بازنگری طرح هادی روستای فیشور در برنامه های دارای اولویت بنیاد مسکن قرار گرفت و با انجام مطالعات آماری و میدانی اولیه و انجام نقشه برداری و با تامین اعتبار با مشاور شهرساز انعقاد قرارداد صورت گرفت .

دوستی روشن مدیر بنیاد مسکن در این راستا اعلام نمود با انجام بازنگری طرح هادی روستای فیشور تمامی روستاهای بخش مرکزی و بیدشهر شهرستان اوز که نیاز به بازنگری داشته ،بازنگری آنها نهایی و انجام شده است .

دوستی روشن افزود این طرح به مشاور ابلاغ شده و بعد از اخذ استعلامات از ادارات مربوطه بر اساس آمار خانوار و نرم جمعیت و مباحث دیگر در آینده ای نزدیک میزان توسعه مشخص می گردد .