آگهی ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی روستا

عبدالعزیز نصریانی:سینا آقایاری بخشدار مرکزی شهرستان اوز، آگهی ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی روستا به شرح ذیل جهت اطلاع اهالی حوزه انتخابیه روستای فیشور ارسال نمودند.


فرم_15روستای فيشور