ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم فیشور به سی سخت

پنج شنبه ١٤ اسفندماه ٩٩ كمكهاي نقدي و غيرنقدي مردم فيشور به زلزله زدگان سي سخت ارسال گرديد.

به گزارش روابط عمومي دهياري فيشور اين كمكها كه شامل پتو، پوشاك، بخاري، نايلون، مواد غذايي و مبلغ پانصد و هشتاد ميليون ريال كمك نقدي بوده توسط دهيار فيشور به نمايندگي از مردم به نيازمندان منطقه سي سخت تحويل داده شد. به گفته مهران سليماني خيلي از ساختمانها خسارت جدي ديده و به صورت صد در صد تخريب شده و نيروهاي بنياد مسكن و سپاه در حال آواربرداري مي باشند. دهيار فيشور خاطرنشان كرد كه كمكهاي مردم فيشور به كمك مركز نيكوكاري سي سخت به صورت مستقيم بين مردم توزيع گرديد. وي ضمن تقدير و تشكر از مردم فيشور تأكيد كرد چنانچه كساني قصد كمك داشته باشند مي توانند با دهياري هماهنگي نمايند تا در جريان اولويت نيازمنديهاي آنان قرار گيرند.