اسامی داوطلبین فیشور و محلچه در انتخابات شوراها

شاکر شیخ عبدلی: در آخرین روز از مهلت قانونی ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراها از روستاهای فیشور و محلچه از بخش مرکزی شهرستان اوز 14 نفر ثبت نام کردند.

به گفته سینا آقایاری بخشدار بخش مرکزی شهرستان اوز، از روستای فیشور 9 نفر به نامهای: نادره ابراهیم پور، فاطمه بادپا، فاطمه گل حقیقت، موسی حنیفی، شاکر عبدی، هانی عبادی، محمدعلی فیشوری، گلستان کفاش و محمدعزیز محمدی آزاد و از روستای محلچه 5 نفر به نامهای فتح الله امینی، سیف الله راستی، عبدالرحیم رحیمی نژاد، کامران راستی و بنیامین کوهگرد به عنوان داوطلبین شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراها ثبت نام نمودند.