استخدام بهورز در مرکز بهداشتی درمانی فیشور

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش در رشته شغلی بهورز به صورت پیمانی استخدام می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور و به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، استخدام بهورز به صورت پیمانی در محل های تعیین شده به شرح جدول ذیل صورت می پذیرد.