انتخابات هیئت اجرایی بخش مرکزی شهرستان اوز

بخشدار مرکزی شهر ستان ا‌وزگفت : هیئت اجرایی شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان اوز روز شنبه تاریخ 23 اسفند ماه 99 راس ساعت ۱۱ با حضور اعضای اداری هیئت اجرایی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی به همراه ۲۷ نفر از معتمدین دعوت شده از روستاهای بخش مرکزی برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقاياري بخشداري مركزي عنوان كرد هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی، اولین هیئت اجرایی است که پس از ارتقای شهرستان اوز به صورت مستقل جهت برگزاری انتخابات شورای اسلامی در روستاهای بخش مرکزی تشکیل خواهد شد و تشکیل هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به عهده فرمانداری می باشد.


سینا آقایاری بخشدار مرکزی ضمن بیان وظایف و مسئولیت هیئت اجرایی،برگزاری انتخاباتی سالم و توأم با مشارکت بالا را در بخش مرکزی خواستار شد.
در ادامه جلسه رأي گيري بين ٢٧ نفر معتمد دعوت شده از بخش مركزي انجام و ۷ نفر معتمد عضو اصلی و ۵ نفر معتمد علی البدل هیئت اجرایی بخش مرکزی انتخاب شدند.
بخشدار به عنوان رئیس هیئت اجرایی، رؤساي ادارات جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ثبت احوال يا نمايندگان آنان در بخش به عنوان عضو اداری هیئت اجرایی به همراه ۷ نفر معتمد انتخاب شده ترکیب ۱۱ نفره هیئت اجرایی بخش مرکزی را تشکیل می‌دهند.
اسامی ۷ نفر معتمد عضو هیئت اجرایی بخش مرکزی به شرح ذیل می باشد:
1- اسماعیل سلامی 2- شهباز شکیبا 3- ناصر امیری 4-مرتضی قلی راستی 5-محمدزمان بخشور 6- منصور فریدی 7-عیسی رحیمی