انتصاب دکتر نازنین رضایی به ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اوز

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر بهزاد رضایی در ۷ ابلاغ مجزا مسئولیت های جدید را به مسئولان ابلاغ کرد. همچنین دکتر وحید یگانه معاون بهداشتی دانشکده و دکتر امین والی پور سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) نیز در ابلاغ هایی مشاورین عالی خود را منصوب کردند.

در مهم ترین این ابلاغ ها دکتر رضایی رئیس دانشکده، دکتر امین والی پور را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی لارستان منصوب کرده و از تلاش های دکتر محمدهادی شمسایی در مدت تصدی مسئولیت تقدیر کرد.

 دکتر سروش کیانی به عنوان مشاور عالی ریاست در امور خیرین دانشکده علوم پزشکی لارستان منصوب شد.آقایان دکتر رامین اقتداری و دکتر وحید یگانه هرکدام به ترتیب از سمت سرپرستی معاونت توسعه و سرپرستی معاونت بهداشت به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع  و معاون بهداشت دانشکده منصوب شدند.

همچنین دکتر نازنین رضایی، اسماعیل کاوی و ساسان امانت هرکدام در ابلاغ هایی جداگانه به ترتیب از سرپرستی شبکه بهداشت و درمان اوز، سرپرستی دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) و سرپرستی دانشکده بهداشت اوز به عنوان رئیس شبکه بهداشت و درمان اوز، رئیس دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) و رئیس دانشکده بهداشت اوز منصوب شدند.

دکتر وحید یگانه معاون بهداشتی دانشکده نیز در ابلاغی دکتر حسن فزونی را به عنوان مشاور عالی معاونت بهداشتی منصوب کرد.

دکتر امین والی پور سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لار نیز در ابلاغی دکتر ملاحت غفوری را به عنوان مشاور ریاست بیمارستان در امر درمان منصوب کرد.