بخشدار مرکزی اوز بزرگترین مشکل فیشور را ساخت و ساز خارج از طرح دانست

جمعه دوم مهرماه سال ١٤٠٠ بخشدار مركزی اوز با حضور در مسجد جامع فيشور طی سخنانی بعد از نماز جمعه تأكيد كرد از مردم انتظار دارم برای رفع مشكلات به اعضاء شورا و دهيار جديد كه مدت كوتاهی است كار خود را شروع كرده اند فرصت دهند.

خانم گلابی افزود در حال حاضر بزرگترين مشكل فيشور ساخت و سازهاي خارج از طرح هادی می باشد كه بر اساس آمار غير رسمی بيش از ١٨٠ واحد منزل مسكونی وجود دارد كه با مشكلاتی همچون عدم داشتن انشعاب آب و برق و گاز مواجه هستند. وی خاطرنشان كرد جهت رفع اين معضل با قاضی، جهاد كشاورزی و امور اراضی در حال رايزنی هستيم و اميدوارم بتوانيم به راه حل مناسبی كه مردم متضرر نشوند دست پيدا كنيم. بخشدار مركزی شهرستان اوز گفت از كسانی كه خارج از طرح ساخت و ساز كرده اند تقاضا مي شود مدارك خود را به دهياری تحويل دهند تا در صورت دستيابی به راه حل مناسبی برای برون رفت از اين مشكل بتوانيم به همه خدمات رساني كنيم.