برپایی دیوار مهربانی در داروخانه دکتر سیفایی فرد فیشور

مسئول داروخانه سیفایی فیشور در اقدامی جالب و تحسین برانگیز جهت تأمین داروهای مورد نیاز نیازمندان اقدام به برپایی دیوار مهربانی نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور و به نقل از متصدی داروخانه دکتر سیفایی فرد، کسانی که قصد مشارکت در این خیر دارند مبلغ مورد نظر خود را از طریق کارتخوان داروخانه واریز نموده و رسید آن را بر روی دیوار مهربانی نصب می نمایند و متصدی داروخانه نیز هر وقت نیازمندی نیاز به دارو داشته باشد به صورت مخفیانه یکی از آن رسیدها را برای وی اختصاص می دهد.