بزرگداشت روز دانش آموز در دبستان غیردولتی صدرا کوهستانی