فرماندار اوز از گروه های مختلف مردمی برای شرکت در ثبت طرح ها در سایت شهریاران دعوت نمود

محمد محمدی با اشاره به اینکه شهریاران به دنبال نمایش عرصه‌های همکاری و هماهنگی بین مردم و دولت برای حل مسائل بر زمین مانده است گفت: در شهرستان اوز زمینه های گوناگونی از طرح های اجرا شده و ایده های قابل اجرا وجود دارد که با همراهی گروه های مختلف مردمی می توان این طرح ها را به نام شهرستان اوز ثبت نمود و به عنوان الگو معرفی شوند و به ثبت کنندگان طرح های برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

محمد محمدی با اشاره به اینکه شهریاران به دنبال نمایش عرصه‌های همکاری و هماهنگی بین مردم و دولت برای حل مسائل بر زمین مانده است گفت: در شهرستان اوز زمینه های گوناگونی از طرح های اجرا شده و ایده های قابل اجرا وجود دارد که با همراهی گروه های مختلف مردمی می توان این طرح ها را به نام شهرستان اوز ثبت نمود و به عنوان الگو معرفی شوند و به ثبت کنندگان طرح های برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

فرماندار اوز با تشکر از گروه های مختلف مردمی، جوانان و مدیران دستگاه های اجرایی در ثبت تعدادی طرح در سایت شهریاران از سایر شهروندان برای شرکت در این طرح دعوت نمود.

گفتنی است برای ثبت طرح اجرا شده و یا ایده قابل اجرا می توان به سایت شهریاران به آدرس: https://shahriaran.ir/   مراجعه نمایید.