لیست نهایی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی فیشور و محلچه

لیست نهایی اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای فیشور و محلچه اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور و به نقل از بخشدار مرکزی شهرستان اوز لیست نهایی نامزدهای فیشور و محلچه به شرح زیر می باشد :
فیشور:
۱- خانم نادره ابراهیم پور فرزند محمد کد نامزد ۱۶
۲- خانم فاطمه بادپا فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۷
۳- خانم فاطمه گل حقیقت فرزند عبدالعزیز کد نامزد ۱۸
۴- آقای موسی حنیفی فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۹
۵- آقای هانی عبادی فرزند علی کد نامزد ۲۱
۶- آقای شاکر عبدی فرزند جابر کد نامزد ۲۴
۷- آقای محمدعلی فیشوری فرزند غلامحسین کد نامزد۲۵
۸- خانم گلستان کفاش فرزند کمال کد نامزد ۲۶
۹- آقای محمدعزیز محمدی آزاد فرزند محمدامین کد نامزد ۲۷

محلچه:
۱- آقای فتح اله امینی فرزند علی کد نامزد ۱۵
۲- آقای سیف اله راستی فرزند محمدزمان کد نامزد ۱۶
۳- آقای کامران راستی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۷
۴- آقای عبدالرحیم رحیمی نژاد مشهور به خلیل فرزند جمال کد نامزد ۱۸
۵- آقای بنیامین کوه گرد فرزند ابول کد نامزد ۱۹
به گفته سینا آقایاری بخشدار مرکزی اوز ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار وی شود.