هیأت امناء مرکز بهداشتی درمانی فیشور تشکیل شد

يكشنبه ٢٤ بهمن ماه ١٤٠٠ طي نشستی در محل سالن كنفرانس درمانگاه با حضور روحانيت، پرسنل درمانگاه و معتمدين محلی، اعضاء هيأت امنا درمانگاه فيشور مشخص گرديد.


به گزارش پايگاه اطلاع رسانی فيشور در ابتداء اين نشست شهناز بنی زمان به نكاتی در مورد سلامت مردان و خودمراقبتي و همچنين اهميت تشكيل هيأت امناء اشاره نمود. شيخ محمدعزيز حنيفی و شيخ عبدالله خانه باز نيز طی سخنانی به اهميت مسأله بهداشت و درمان و ضرورت مسئوليت پذيری همه افراد جامعه پرداختند.
در ادامه جلسه عبدالعزيز بشكار رياست درمانگاه فيشور خاطرنشان كرد هدف ما از برگزاری اين جلسه، تشكيل يك هيأت امناء قوی، فعال و دلسوز می باشد كه بتواند در زمينه های مختلف با درمانگاه همكاری نمايد.
در پايان جلسه، هيأت امناء درمانگاه متشكل از افرادی كه داوطلبانه خواهان عضويت بودند به شرح ذيل تشكيل گرديد:
شيخ محمدعزيز حنيفی، شيخ عبدالله خانه باز، عبدالعزيز بشكار، عبدالله زاهدی، عبدالرزاق عليپور، عزيز حسين نيا، مهران سليمانی، مرتضی سليمانی، هاني عبادی، نادره ابراهيم پور، احمدنور نامور، احمد نعمتی، منصور محمدی، موسی حنيفی، شهناز بنی زمان، عبدالعزيز نصريانی