در ششمین روز از نام نویسی داوطلبین شوراهای روستا، دو نفر از فیشور ثبت نام کردند

به گزارش كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات بخش مركزي شهرستان اوز اسامی داوطلبین انتخابات شورای اسلامی روستاهاي بخش مركزي شهرستان اوز تا هم اکنون به قرار ذيل است:

*روستای کهنه*

١) آقای علی محمدی

٢) آقای محمدشریف احمدی

٣) آقای عبداله غربی

۴) خانم فرشته رضائی

۵) خانم خدیجه وطن خواه

۶) خانم آمنه جعفریان

*روستای فیشور*

٧) آقای هانی عبادی

٨) خانم فاطمه گل حقیقت

*روستای محلچه*

٩) آقای عبدالرحیم رحیمی نژاد